GSPA NIDA (Graduate School of Public Administration)
National Institute of Development Administration.
 
 
 หน้าหลัก    |   วิชาการ     |   ตารางเรียน     |   เว็บบอร์ด    |   บริการ     |   Link สำคัญ    |   ติดต่อเรา
 
โฮสติ้ง
  คณาจารย์ - เจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ MPA ชลบุร
  คณะกรรมการรุ่น
  หลักสูตร MPA นิด้า
  กิจกรรม
  ธรรมะกับชีวิต
 
 
 
 
 
 
>> วิชาการ >> รศ.630 การบริหารการเงินและการคลัง    
Title ::
Associate Professor
Title ::
Associate Professor
Title ::
Associate Professor

: : เอกสาร Lecture โดยพี่แดงและทีมงานระยอง: :
อ.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา | วันที่ 19/10/50 | วันที่ 23/10/50 | วันที่ 9/11/50 |
อ.พลภัทร บุราคม | วันที่ 20/10/50 | วันที่ 17/11/50 |
อ.กิตติ บุนนาค | วันที่ 11/11/50 | วันที่ 18/11/50 |
   
: : รายงาน: :
โจทย์รายงาน ของ อ.สกนธ์
 
 
   
: : ข้อสอบเก่า: :
ศูนย์ชลบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550
ศูนย์ลำพูน-พิษณุโลก วันที่ 23 มิถุนายน 2550
ศูนย์ลำพูน-พิษณุโลก วันที่ 14 มกราคม 2550
ศูนย์ชลบุรี วันที่ 30 กันยายน 2549
ศูนย์กรุงเทพฯ ภาคพิเศษ วันที่ 20 เมษายน 2549
ศูนย์นครราชสีมา-อุดรธานี วันที่ 8 เมษายน 2549
ภาคปกติ วันที่ 15 มีนาม 2549
ศูนย์ชลบุรี วันที่ 17 กันยายน 2548
7 เมษายน 2548
  เฉลยแนวข้อสอบ โดย mpa12 ศูนย์โคราช
   
: : เอกสารติว: :
อ.กิตติ [ 1 | 2 ]   อ.พลภัทร [ 1 | 2 ]   สิ่งที่ควรรู้ ....โดยพี่แพท ชลบุรี รุ่น7 แถม!!! ของ อ.อัญชนา
เอกสารติว ของพี่แพท วันที่ 19 พ.ย. 2550
 
   
: : เอกสารเพิ่มเติม: :
รศ.ดร.พลภัทร บุราคม
สรุป ส่วนของ อ. พลภัทร (ไม่ทราบที่มา)
สรุป ส่วนของ อ. พลภัทร โดย คุณมอด หานม้า mpa9 พิษณุโลก
สรุป ส่วนของ อ. พลภัทร โดย mpa11 ลำพูน
สรุป ส่วนของ อ. พลภัทร โดย mpa12 โคราช
   
รศ.ดร.กิตติ บุนนาค
สรุป ส่วนของ อ. กิตติ (ไม่ทราบที่มา) [ 1 | 2 | 3 ]
สรุป ส่วนของ อ. กิตติ mpa9 พิษณุโลก [ 1 | 2 ]
สรุป ส่วนของ อ. กิตติ mpa16 กทม.
สรุป ส่วนของ อ. กิตติ คุณ หมอตั้มmpa15 กทม.
สรุป ส่วนของ อ. กิตติ mpa11 ลำพูน
   
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
PowerPoint ของ อ.สกนธ์ | Fiscal_Decentralization | Finance_economic_theory |
สรุป ส่วนของ อ.สกนธ์ (ไม่ทราบที่มา)
สรุป อ.อัญชนา mpa18 กทม.
   
สรุปรวม ทุกอาจารย์
สรุปรวมของ mpa11 ลำพูน | [Case Study 1] | [Case Study 2] | สอบคอมฯ 603 mpa11 ลำพูน
[Case Study 22] | [Case Study 26 ] ของ mpa4 พิษณุโลก
พื้นฐานทางการคลัง ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ
บทบาทในเชิงธุรกิจ โดย คุณมอด หานม้า mpa9 พิษณุโลก
วิกฤตทางการเงินของธนาคาร พาณิชย์ไทย โดย คุณมอด หานม้า mpa9 พิษณุโลก
บทสรุปที่ได้รับจากการศึกษา โดย คุณมอด หานม้า mpa9 พิษณุโลก
นโยบายการเงินการคลัง โดย คุณมอด หานม้า mpa9 พิษณุโลก
การเก็บภาษี และการผลักภาระภาษี โดย คุณมอด หานม้า mpa9 พิษณุโลก
   
   
: : Link ที่เกี่ยวข้อง: :
กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
การเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีคุณภาพต่อกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธปท. เป็นธนาคารกลางของชาติ เพื่อรักษาสเถียรภาพทางการเงิน และดูแลระบบการเงินให้มั่นคง
สภาพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมสรรพสามิตร
ให้ข้อมูลด้านกฏหมายสรรพสามิตร สถิติการจัดเก็บภาษีอากร
กรมสรรพากร
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ประเภท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ ภาษีแสตมป์ ประมวลกฏหมายเกี่ยวกับภาษี การชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การบัญชีภาษีอากร
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายภาษีอากร กฎหมายบัญชีและ การบัญชี เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายคลอบคลุมทั้งด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างมืออาชีพ
การบัญชีมืออาชีพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ประกาศต่าง ๆ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับบัญชี
มุมกฏหมาย สำหรับประชาชน
นำเสนอเรื่องทั่วๆไป กฏหมายครอบครัว กฏหมายมรดก ที่ดิน กฎหมายภาษี กฏหมายเช็ค การเงิน บัตรเครดิต และลิงค์โฮมเพจที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน การเงินธนาคารของประเทศไทย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
mpa 6 ชลบุรี | mpa 8 ชลบุรี |mpa 12 สีคิ้ว |สำนักงบประมาณ mpa 18 | mpa 9 พิษณุโลก |
  mpa 11 ลำพูน | mpa 20 กทม. | mpa 16 กทม. | mpa 4 พิษณุโลก
   
: : ผลการสอบ: :
ผลการสอบ